عنوان پروژه :

پله برقی مجتمع تجاری

مدیر اجرایی :

مسئول اجرا

منطقه مجتمع تجاری X
مدت عملیات 3 ماه
سال اتمام 1401
طول پله برقی 7 متر
Translate »