عنوان پروژه :

پله برقی مجتمع اداری

مدیر اجرایی :

مسئول اجرا

منطقه مجتمع اداری Y
مدت عملیات 8 ماه
سال اتمام 1401
طول پله برقی 10 متر
Translate »