عنوان پروژه :

آسانسور مجتمع تجاری

مدیر اجرایی :

مسئول اجرا

منطقه مجتمع تجاری X
مدت عملیات 1 سال
سال اتمام 1401
ارتفاع چاله آسانسور 25 متر
Translate »