عنوان پروژه :

آسانسور مجتمع اداری

مدیر اجرایی :

مسئول اجرا

منطقه مجتمع اداری Y
مدت عملیات 1 سال
سال اتمام 1401
ارتفاع چاله آسانسور 30 متر
Translate »