عنوان پروژه :

آسانسور شیشه ای مجتمع اداری

مدیر اجرایی :

مسئول اجرا

منطقه مجتمع اداری X
مدت عملیات 7 ماه
سال اتمام 1401
ارتفاع چاله آسانسور 15 متر
Translate »